FREE DELIVERY IN WEST MALAYSIA ON ORDERS ABOVE RM130.00
SSM BizTrust

zpGl7dOD1645256527

What is SSM BizTrust?
Apa itu SSM BizTrust?


  • SSM BizTrust is a standard that can be obtained by online business entities via SSM, which certifies that the entity has complied with the characteristics of the trust principles and criteria that has been established including business registration, online security and protection of information.
  • SSM BizTrust ialah piawaian yang boleh diperoleh oleh entiti perniagaan dalam talian melalui SSM, yang memperakui bahawa entiti tersebut telah mematuhi ciri-ciri prinsip dan kriteria amanah yang telah ditetapkan termasuk pendaftaran perniagaan, keselamatan dalam talian dan perlindungan maklumat.

 

 

What is the role of SSM in BizTrust?
Apakah peranan SSM dalam BizTrust?


  • In Malaysia, the online business industry is rapidly growing and the government has been promoting online business aggressively. SSM BizTrust enables Malaysia online business entities to capitalize on the rapidly growing industry. SSM BizTrust is a means to improve the acceptance of online businesses through bolstering customer and consumer confidence.
  • Di Malaysia, industri perniagaan dalam talian berkembang pesat dan kerajaan telah mempromosikan perniagaan dalam talian secara agresif. SSM BizTrust membolehkan entiti perniagaan dalam talian Malaysia memanfaatkan industri yang berkembang pesat. SSM BizTrust ialah satu cara untuk meningkatkan penerimaan perniagaan dalam talian melalui pengukuhan keyakinan pelanggan dan pengguna.

 

 

Why entities such as a company, businesses or LLP need BizTrust?
Mengapa entiti seperti syarikat, perniagaan atau LLP memerlukan BizTrust?


  • Each entity, including companies, businesses or partnership carrying out business online, need to showcase trustworthiness to the consumers that it has fulfilled the characteristics of ethical business conduct.
  • Setiap entiti, termasuk syarikat, perniagaan atau perkongsian yang menjalankan perniagaan dalam talian, perlu mempamerkan kebolehpercayaan kepada pengguna bahawa ia telah memenuhi ciri-ciri tingkah laku perniagaan yang beretika.

  • SSM BizTrust serve as a symbol that the online business entities that have met the policies that have been set. Furthermore, customers or users will be more confident with the business and would not hesitate to conduct business with SSM BizTrust accredited entities.
  • SSM BizTrust berperanan sebagai simbol bahawa entiti perniagaan dalam talian yang telah memenuhi polisi yang telah ditetapkan. Tambahan pula, pelanggan atau pengguna akan lebih yakin dengan perniagaan dan tidak akan teragak-agak untuk menjalankan perniagaan dengan entiti bertauliah SSM BizTrust.

 


 

6jbVbxoo1645259130